Sociaal-technisch

Deze studierichting op TSO-niveau biedt jou een uitgebreid en gevarieerd pakket van vakken, waarbij de nadruk vooral op het menselijk aspect ligt.

Als jij sociaalvoelend bent, belangstelling hebt voor de mens en zijn leefomgeving, ben je geknipt voor deze studierichting.
Bovendien wordt verwacht dat je een creatief persoon bent die geïnteresseerd is in wetenschappen, technieken en… gezond voedsel.

Het pakket wetenschappen zorgt ervoor dat je over een stevige dosis theoretische en praktische kennis beschikt. In de vakken natuurwetenschappen, labo natuurwetenschappen en toegepaste wetenschappen besteed je extra aandacht aan voeding en milieu.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, in de 1ste graad in het vak gezinstechnieken, in de 2de en 3de graad in het vak opvoedkunde. Hier komen onder andere diversiteit, kinderrechten, etiquette en zelfbeeld aan bod. In de derde graad ligt de nadruk vooral op het bestuderen van de verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens elke leeftijdsfase en hoe hiermee om te gaan.

In vakoverschrijdende projecten (Huishoudkunde/Opvoedkunde) in de 2de graad wordt het thema ‘Sociaal handelen’ nog verder uitgediept. Hier wordt ook de basis gelegd voor het zelfgestuurd leren dat nodig is voor het uitwerken van de geïntegreerde proef in de 3de graad. In deze GIP leren leerlingen uit het 6de jaar namelijk om projectmatig, gedurende het ganse jaar, hun algemene en vakspecifieke competenties te gebruiken tot het bekomen van een groots opgezet eindproduct, waarvan zowel proces, product als zelfreflectie worden beoordeeld door een jury.
De stage in het 6de jaar biedt leerlingen een unieke kans om de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes, gekoppeld aan de leerplandoelstellingen, in dagdagelijkse en toekomstige situaties te leren toepassen en zo de doorstroming naar het vervolgonderwijs laagdrempelig te maken.

Zowel in de eerste, tweede als derde graad wordt er gewerkt rond ‘gezondheid’ in de breedste zin van het woord: gezond voeding met het accent op verschillende kooktechnieken, het leren kennen van verschillende voedingsmiddelen en voedingsstoffen, dieetleer alsook aanverwante thema’s zoals het beheren van een gezinsbudget, ergonomie, voorraadbeheer, hygiëne en veiligheid.

Toekomstperspectieven:

Na de derde graad Sociale en Technische Wetenschappen behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft je toegang tot elke vorm van hoger onderwijs. Deze sterk theoretisch-technisch onderbouwde studierichting is dus een doorstromingsrichting, dit wil zeggen dat ze niet onmiddellijk opleidt tot het uitoefenen van een bepaald beroep, maar voornamelijk de leerling voorbereidt op een professionele bacheloropleiding in de hogeschool, vooral in destudiegebieden:

  • Gezondheidszorg:
    verpleegkunde, logopedie, voedings- en dieetkunde, ergotherapie, vroedkunde, audiologie, podologie, biomedische laboratoriumtechnologie, medische beeldvorming, optiek…
  • Sociaal-agogische sector:
    orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, politieopleiding …
  • Onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
  • Industriële wetenschappen en technologie: facilitair management – milieuzorg
  • Handelswetenschappen en bedrijfskunde: event- en projectmanagement
  • Communicatiemanagement: event, concept en organisatie, public relations

Indien je niet voor het hoger onderwijs kiest, kan je ook direct in de beroepswereld terecht of ervoor kiezenom een zevende specialisatiejaar te volgen om zo je de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

7de specialisatiejaren:

Animator in de ouderenzorg, Leefgroepenwerking, Internaatswerking, Tandartsassistent, Integrale Veiligheid, Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg – Zorgkundige, Organisatie-Assistentie, Begeleider in de Kinderopvang
Wij kijken alvast uit naar je komst,

Het lerarenteam